• 0532 483 79 60
 • oyaborhan@b-ktrade.com
Proje Bazlı Destek Sistemi

Proje Bazlı Destek Sistemi

Hedefler:

 • Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayabilecek,
 • Arz güvenliğini sağlayabilecek,
 • Dışa bağımlılığı azaltabilecek,
 • Teknolojik dönüşümü gerçekleştirecek,
 • Yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek belirli büyüklükteki yatırım projelerinin proje bazlı olarak özel destek mekanizmaları ile desteklenmesi.

Vergisel Destekler

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • KDV İstisnası,
 • Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi,
 • Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası

İstihdam Destekleri

 • 10 yıla kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
 • 5 yılı geçmemek üzere aylık brüt asgari ücretin 20 katına kadar Nitelikli Personel Desteği,
 • 10 yıl süreyle Gelir Vergisi Stopajı Desteği

Finansman Destekleri

 • Enerji tüketim harcamalarının % 50'sine kadar en fazla 10 yıl süreyle Enerji Desteği,
 • Yatırımın finansmanında kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar Faiz veya Kâr Payı Desteği ya da Hibe Desteği,
 • Yatırım tutarının %49'unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya yatırımcıya satışı şartıyla Sermaye Katkısı,

Yatırım Yeri İle İlgili Destekler

 • 49 yıl süreyle bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi ve yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartıyla söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi,
 • Projenin gerektirdiği durumlarda Altyapı Desteği,

Diğer Destekler

 • Belirli süre veya miktarda Kamu Alım Garantisi,
 • İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde istisna getirilmesi veya kolaylık sağlanması.