• 0532 483 79 60
 • oyaborhan@b-ktrade.com
Yatırım Teşvik Sistemi

Yatırım Teşvik Sistemi

Hedefler:

 • Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi,
 • Üretim ve istihdamın artırılması,
 • Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve Ar-Ge içeriği yüksek yatırımların özendirilmesi,
 • Uluslararası doğrudan yatırımların artırılması,
 • Bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması,
 • Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi.

Bölgesel Teşvik

İller arasındaki gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler. İllerin gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. 

Öncelikli Yatırımlar

Öncelikli yatırım konularının 5. Bölge destekleri ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artıracak, rekabet üstünlüğü sağlayacak yatırımlar desteklenmektedir.

Stratejik Yatırımlar

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri yüksek yatırımlar desteklenmektedir. Stratejik Yatırım Değerlendirme Kriterleri:

 • Asgari sabit yatırımın 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması,
 • Yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması,
 • Katma değerin asgari %40 olması,
 • Son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat tutarının 50 milyon ABD dolarının üzerinde olması.

Genel Teşvik

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm yatırımları kapsamaktadır.

Destek Unsurları: 

 • KDV İstisnası                
 • Yatırım Yeri Tahsisi        
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti            
 • Faiz Desteği            
 • Vergi İndirimi                
 • Sigorta Primi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği(6.Bölge)
 • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği        
 • KDV İadesi (Stratejik Yatırımlar)